Obec Tajov
ObecTajov

Zaujímavosti obce

Hlavný kontrolór obce

Hlavným kontrolórom Obce Tajov je Ing. Miroslav Hýbl.

 

Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a ak tento zákon neustanovuje inak, vzťahujú sa na neho všetky práva a povinnosti ostatného vedúceho zamestnanca podľa osobitného predpisu. Hlavný kontrolór nesmie bez súhlasu obecného zastupiteľstva podnikať alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť a byť členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť. Toto obmedzenie sa nevzťahuje na vedeckú, pedagogickú, lektorskú, prednášateľskú, prekladateľskú, publicistickú, literárnu alebo umeleckú činnosť a na správu vlastného majetku alebo správu majetku svojich maloletých detí. Kontrolnú činnosť vykonáva nezávisle a nestranne v súlade so základnými pravidlami kontrolnej činnosti.

Funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s funkciou:
a) poslanca obecného zastupiteľstva,
b) starostu,
c) člena orgánu právnickej osoby, ktorej zriaďovateľom alebo zakladateľom je obec,
d) iného zamestnanca obce,
e) podľa osobitného zákona .

Kvalifikačným predpokladom na funkciu hlavného kontrolóra je ukočnené minimálne úplné stredné vzdelanie.

Hlavného kontrolóra volí obecné zastupiteľstvo na šesť rokov. Jeho funkčné obdobie sa začína dňom, ktorý je určený ako deň nástupu do práce.

Hlavnému kontrolórovi vzniká po zvolení nárok na uzavretie pracovnej zmluvy s obcou. Pracovný pomer možno dohodnúť aj na kratší pracovný čas, ktorého dĺžku určí obecné zastupiteľstvo pred vyhlásením voľby kontrolóra.

Starosta je poviný s právoplatne zvoleným hlavným kontrolórom uzavrieť pracovnú zmluvu najneskôr v deň nasledujúci po dni skončenia funkčného obdobia predchádzajúceho hlavného kontrolóra. Deň nástupu do práce sa určí na deň nasledujúci po dni skončenia funkčného obdobia predchádzajúceho hlavného kontrolóra.

Výkon funkcie hlavného kontrolóra zaniká:
a) vzdaním sa funkcie,
b) odvolaním z funkcie,
c) uplynutím jeho funkčného obdobia,
d) smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho,
e) dňom nadobudnutia právoplatnosti rozsudku, ktorým bol pozbavený spôsobilosti na právne
úkony alebo ktorým bola jeho spôsobilosť na právne úkony obmedzená,
f) dňom nadobudnutia právoplatnosti rozsudku, ktorým bol odsúdený za úmyselný trestný čin
alebo právoplatne odsúdený za trestný čin, ak výkon trestu odňatia slobody nebol
podmienečne odložený,
g) dňom, keď začal vykonávať funkciu podľa § 18 ods. 2 (zákona o obecnom zriadení). 

Obecné zastupiteľstvo môže odvolať hlavného kontrolóra z funkcie ak:
a) bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo právoplatne odsúdený za trestný
čin, ak výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený,
b) opakovane alebo zvlášť hrubým spôsobom poruší povinnosti zamestnanca alebo vedúceho
zamestnanca,
c) hrubo alebo opakovane zanedbáva povinnosti vyplývajúce z jeho funkcie a bol na to aspoň
raz písomne upozornený mestským zastupiteľstvom,
d) bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo jeho spôsobilosť na právne úkony bola
obmedzená.

Kontrolnou činnosťou sa rozumie kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce, kontrola vybavovania sťažností a petícií, kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane všeobecne záväzných nariadení mesta, kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva, kontrola dodržiavania interných predpisov obce a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi.

Kontrolnej činnosti podľa zákona o obecnom zriadení podlieha:
a) obecný úrad,
b) rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou,
c) právnické osoby, v ktorých má obec majetkovú účasť a iné osoby, ktoré nakladajú s
majetkom obce, alebo ktorým boli poskytnuté z rozpočtu obce účelové dotácie, návratné
alebo nenávratné finančné výpomoce podľa osobitného predpisu v rozsahu nakladania s
týmito prostriedkami.

Kontrolná činnosť podľa vyššie uvedeného sa nevzťahuje na konanie, v ktorom o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach právnických osôb alebo fyzických osôb rozhoduje starosta v správnom konaní podľa § 27.

Hlavný kontrolór pri výkone kontrolnej činnosti postupuje podľa pravidiel, ktoré ustanovuje zákon NR SR č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite.

Hlavný kontrolór:
a) vykonáva kontrolu v rozsahu ustanovení § 18d (zákon o obecnom zriadení),
b) predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu
kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve
zverejnený na úradnej tabuli,
c/ vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu a záverečného účtu obce pred jeho
schválením v obecnom zastupiteľstve,
d/ predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližšom
zasadaní,
e/ predkladá obecnému zastupiteľstvu raz ročne správu o kontrolnej činnosti a to do 60 dní po
uplynutí kalendárneho roku,
f/ spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami
pridelenými obci zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie,
g/ vybavuje sťažnosti, ak tak ustanovuje osobitný zákon,
h/ je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada obecné zastupiteľstvo,
i/ plní ďalšie úlohy stanovené osobitnými zákonom.

Hlavný kontrolólr sa zúčastnuje na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a mestskej rady s hlasom poradným. Môže sa zúčastňovať aj na zasadnutiach komisií zriadených mestským zastupiteľstvom. Hlavný kontrolór je oprávnený nahliadať do dokladov, ako aj do iných dokumentov v rozsahu kontrolnej činnosti podľa § 18 d /zákona o obecnom zriadení). Hlavný kontrolór je povinný na požiadanie bezodkladne sprístupniť výsledky kontrol poslancom obecného zastupiteľstva alebo starostovi.

 

Samospráva

Kalendár vývozu odpadu

Po Ut St Št Pi So Ne
27
28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10
11 12 13
14
15 16
17 18 19 20 21 22 23
24
25 26 27 28 29 30

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Predpoveď počasia

dnes, nedeľa 16. 6. 2024
slabý dážď 19 °C 13 °C
pondelok 17. 6. slabý dážď 26/12 °C
utorok 18. 6. slabý dážď 27/15 °C
streda 19. 6. oblačno 29/16 °C

Odchody autobusov

TV Hronka

TV Hronka logo