Súčasnosť obce

Demografia

 • Počet obyvateľov k 31.12.2009 spolu 546
 • muži 282
  ženy 265

 • Predproduktívny vek (0-14) spolu 65
 • Produktívny vek (15-54) ženy 152
 • Produktívny vek (15-59) muži 220
 • Poproduktívny vek (55+Ž, 60+M) spolu 110
 • Celkový prírastok (úbytok) obyv. spolu 6
 • muži 3
  ženy 3

Infraštruktúra

 • Predajňa potravinárskeho tovaru
 • Pohostinské odbytové stredisko
 • Zariadenie pre údržbu a opravu motorových vozidiel
 • Hotel (motel, botel)
 • Ostatné hromadné ubytovacie zariadenia
 • Pošta
 • Knižnica
 • Futbalové ihrisko
 • Káblová televízia
 • Verejný vodovod
 • Verejná kanalizácia
 • Kanalizačná sieť pripojená na ČOV
 • Komunálny odpad
 • Zneškodňovaný komunálny odpad
 • Materská škola

Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky, Mestská a obecná štatistika