Pozemkové spoločenstvo Jabrické a Tajovské

Zápisnica z 22.11.2017 – PS Jabrické a PS Tajovské – sem ťukni

POZEMKOVÉ SPOLOČENSTVO TAJOVSKÉ so sídlom Tajov 12, 976 34 Tajov

Vás pozýva podľa § 14 zákona 97/2013 a 34/2014 Z.z.

na  valné zhromaždenie všetkých členov Pozemkového spoločenstva Tajovského.

Valné zhromaždenie sa uskutoční

dňa 21.11.2017 ( utorok) o 18.00 hodine

v zasadačke Obecného  úradu v Tajove č.79.

Program:

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu
 3. Voľba členov návrhovej komisie, overovateľov  zápisnice a zapisovateľku
 4. Schválenie účtovnej závierky.
 5. Zrušenie samostatného subjektu PS Tajovské a pridruženie k PS Jabrické
 6. Záver

 

V prípade neúčasti člena sa môže zúčastniť jeho zástupca na základe splnomocnenia, ktoré predloží pred začatím zhromaždenia.

Pozemkové spoločenstvo Tajovské sa  skladá z týchto LV nachádzajúcich sa v k.ú. Tajov:

1461,1462,1463,1464,1466,1473,1033,1519.

 

 

 

POZEMKOVÉ SPOLOČENSTVO JABRICKÉ so sídlom Tajov 12, 976 34 Tajov

Vás pozýva podľa § 14 zákona 97/2013 a 34/2014 Z.z.

na výročné zasadnutie zhromaždenia všetkých členov Pozemkového spoločenstva Jabrického.

výročné zasadnutie sa uskutoční

dňa 21.11.2017 (utorok) o 18.30 hodine

v zasadačke Obecného  úradu v Tajove č.79.

Program:

 1. Otvorenie

2.Schválenie programu

 1. Voľba členov návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľku
 2. Hodnotiaca správa
 3. Schválenie účtovnej závierky

6.Plán hospodárskej činnosti na rok 2017

 1. Návrh , schválenie a pristúpenie Pozemkového spoločenstva Tajovského a jeho zlúčenie k PS Jabrické
 2. Návrh do štruktúr spoločenstva Jabrického, voľba predsedu, zástupcu predsedu, členov správnej rady a predsedu a členov dozornej rady
 3. Plán hospodárskej činnosti na rok 2018 v zlúčenom pozemkovom spoločenstve Jabrickom.

12.Záver

V prípade neúčasti člena sa môže zúčastniť jeho zástupca na základe splnomocnenia, ktoré predloží pred začatím zhromaždenia.

Pozemkové spoločenstvo Jabrické sa  skladá z týchto LV nachádzajúcich sa v k.ú. Radvaň: 3977,3978,3979,3982,3983,3985,6638.

Pozvánka na výročnú schôdzu PS Jabrické – pozvánka

Pozemkové spoločenstvo Jabrické, Tajov 12, 976 34 Tajov

zastúpená predsedom Dušanom Chabanom

Založené v roku 2013

Notárska zápisnica zo zakladajúceho zhromaždenia,konané 08.10.2013

Zmluva o pozemkových spoločenstvách

 

POZEMKOVÉ SPOLOČENSTVO JABRICKÉ so sídlom Tajov 12 – pozvánka

Dňa 3.10.2014 sa uskutočnila na pozemkoch Urbárskeho spoločenstva brigáda. Účelom bolo vyčistenia potokov, lúk a lesných ciest od minulej ťažby , ktorú prevádzal minulý užívateľ a správca lesných porastov v doline Mútnianskej doliny.

za účasť brigádnikom ďakujeme

P1080266P1080267P1080268P1080270P1080271P1080272P1080273P1080274

Počasie

Tajov
20. marca 2019, 19:24
jasno
8°C
tlak vzduchu: 1030 mb
rýchlosť vetra: 2 m/s SSZ
 

Odchody autobusov

Jozef Gregor Tajovský

Jozef Gregor Tajovský

Jozef Murgaš

Jozef Murgaš