Počasie

Tajov
4. decembra 2020, 21:17
zamračené
5°C
tlak vzduchu: 1010 mb
rýchlosť vetra: 1 m/s VJV
 

HLÁSENIE ROZHLASU

Odchody autobusov

Pozemkové spoločenstvo Jabrické a Tajovské

pozvánka na VZ PS Jabrické 2. 5

Zápisnica z 22.11.2017 – PS Jabrické a PS Tajovské – sem ťukni

 

POZEMKOVÉ SPOLOČENSTVO JABRICKÉ so sídlom Tajov 12, 976 34 Tajov

Vás pozýva podľa § 14 zákona 97/2013 a 34/2014 Z.z.

na výročné zasadnutie zhromaždenia všetkých členov Pozemkového spoločenstva Jabrického.

výročné zasadnutie sa uskutoční

dňa 21.11.2017 (utorok) o 18.30 hodine

v zasadačke Obecného  úradu v Tajove č.79.

Program:

  1. Otvorenie

2.Schválenie programu

  1. Voľba členov návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľku
  2. Hodnotiaca správa
  3. Schválenie účtovnej závierky

6.Plán hospodárskej činnosti na rok 2017

  1. Návrh , schválenie a pristúpenie Pozemkového spoločenstva Tajovského a jeho zlúčenie k PS Jabrické
  2. Návrh do štruktúr spoločenstva Jabrického, voľba predsedu, zástupcu predsedu, členov správnej rady a predsedu a členov dozornej rady
  3. Plán hospodárskej činnosti na rok 2018 v zlúčenom pozemkovom spoločenstve Jabrickom.

12.Záver

V prípade neúčasti člena sa môže zúčastniť jeho zástupca na základe splnomocnenia, ktoré predloží pred začatím zhromaždenia.

Pozemkové spoločenstvo Jabrické sa  skladá z týchto LV nachádzajúcich sa v k.ú. Radvaň: 3977,3978,3979,3982,3983,3985,6638.

Pozvánka na výročnú schôdzu PS Jabrické – pozvánka

Pozemkové spoločenstvo Jabrické, Tajov 12, 976 34 Tajov

zastúpená predsedom Dušanom Chabanom

Založené v roku 2013

Notárska zápisnica zo zakladajúceho zhromaždenia,konané 08.10.2013

Zmluva o pozemkových spoločenstvách

 

POZEMKOVÉ SPOLOČENSTVO JABRICKÉ so sídlom Tajov 12 – pozvánka

Dňa 3.10.2014 sa uskutočnila na pozemkoch Urbárskeho spoločenstva brigáda. Účelom bolo vyčistenia potokov, lúk a lesných ciest od minulej ťažby , ktorú prevádzal minulý užívateľ a správca lesných porastov v doline Mútnianskej doliny.

za účasť brigádnikom ďakujeme

P1080266P1080267P1080268P1080270P1080271P1080272P1080273P1080274