Počasie

Tajov
28. januára 2021, 13:41
zamračené
-3°C
tlak vzduchu: 1010 mb
rýchlosť vetra: 0 m/s SSZ
 

HLÁSENIE ROZHLASU

Odchody autobusov

Pamätný dom JGT

Pamätný dom Jozefa Gregora Tajovského a Pamätná izba Jozefa Murgaša

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt:
tel.: +421-905-303593, +421-484710772
e-mail: lektor.lhm@svkbb.eu
počas pracovných dní

Tešíme sa na Vašu návštevu.

 

Expozíciu v PD JGT spravuje Štátna vedecká knižnica – Literárne a hudobné múzeum,
Lazovná 9, Banská Bystrica.

Vážení návštevníci,
pri objednávaní exkurzie si , prosím, vyberte program a dĺžku programu:
Program:
1.
Tajov a jeho významní rodáci
– História obce
– Jozef Murgaš – priekopník v oblasti rádiotelegrafie, kňaz, umelec, zberateľ, politik
– Jozef Gregor Tajovský – prozaik, dramatik, básnik, redaktor, učiteľ, úradník, politik
– Andrej Buday – vlastivedný pracovník, publicista, úradník, entomológ
– Návšteva hrobov na tajovskom cintoríne (na požiadanie)
– Pracovné listy (na požiadanie)
2.
Jozef Murgaš
– Rodisko
– Biografia
– Činnosť – kňazská, vedecká, umelecká, zberateľská, politická
– Pamiatky na Jozefa Murgaša
– Návšteva symbolického hrobu na tajovskom cintoríne (na požiadanie)
– Pracovné listy (na požiadanie)
3.
Jozef Gregor Tajovský
– Rodisko
– Život a činnosť J. G. Tajovského
– Literárne dielo J. G. Tajovského
– U starého otca Štefana Grešku
– Hana Gregorová
– Návšteva hrobu na tajovskom cintoríne (na požiadanie)
– Pracovné listy (na požiadanie)
Dĺžka programu:
– 60 minút
– 90 minút
– 120 minút
Pri objednávaní exkurzie prosíme o informácie:
– Názov inštitúcie
– Dátum a čas návštevy
– Zvolený program a dĺžku programu
– Počet návštevníkov
– Pri školských návštevách vek žiakov/študentov
– Meno a telefónne číslo na objednávateľa

———————————————————————————————————–

Dom Jozefa Gregora – Tajovského bol postavený v roku 1799 a je kultúrnou pamiatkou.

Expozície:

Vstupná miestnosť zachytáva históriu obce, druhá a tretia miestnosť sú venované životu a literárnemu dielu významného slovenského spisovateľa J.G. Tajovského. Štvrtá miestnosť má etnografický charakter, kde sa zachoval pôvodný interiér pitvora s ohniskom a udiarňou. Piata miestnosť dokumentuje život a dielo Tajovského manželky, spisovateľky Hany Gregorovej.

Jozef Gregor Tajovský

(vlastným menom Jozef Gregor; pseudonymy: Greško, Grigorievič, Izäslav, Jano z Dohnian, Jozef Slovák, Kaprál, M. Žiarsky, Podsokolovský, Jozef Gregor-Tajovský. Narodený 18. október 1874, Tajov – † 20. máj 1940, Bratislava) bol slovenský prozaik, dramatik, básnik, redaktor, učiteľ, úradník, politik.

Jozef Gregor Tajovský bol ako prozaik vedúcou osobnosťou druhej vlny slovenského literárneho realizmu a ako dramatik zakladateľom slovenskej realistickej drámy. Jeho hry sú aj v súčasnosti súčasťou kmeňového repertoáru slovenských profesionálnych divadiel, vrátane Slovenského národného divadla, domácich i zahraničných ochotníckych divadiel.

Rodisko, rodina, štúdiá, vzdelanie

Rodný dom Jozefa Gregora Tajovského v Tajove

Narodil sa 18. októbra 1874 v stredoslovenskej obci Tajov, v prírodnom prostredí pod Kremnickými vrchmi, ako najstaršie dieťa v mnohodetnej rodine. Otec František Alojz Gregor (1849 – 1922) bol remeselník – obuvník, matka Anna Gregorová, rod. Grešková (1853 – 1925). Tajovský mal 6 bratov a 2 sestry. Tajovského otec bol prísny nielen na seba, ale aj na mladého Jozefa. Detstvo preto často trávil u starých rodičov, ku ktorým sa napokon aj natrvalo presťahoval. Jozefov mladší brat Eduard Gregor (1896 – 1954) sa preslávil ako umelecký rezbár (niekoľko jeho prác je vystavených v pamätnom dome J. G. Tajovského).

Ľudovú školu vychodil v rodnom Tajove. Študoval na meštianskej škole v Banskej Bystrici (1886 – 1889), na učiteľskom ústave v Kláštore pod Znievom (1889 – 1893) a neskôr na obchodnej akadémii v Prahe (1898 – 1900).

S manželkou Hanou Gregorovou, rod. Lilgová (1885 – 1958) mal dcéru Dagmar (1916 – 2004), vydatú Prášilovú. Obe boli literárne činné.

Pôsobenie

Jozef Gregor Tajovský s manželkou Hanou Gregorovou a dcérou Dagmar v roku 1922

V rokoch 1893 – 1904 pôsobil ako učiteľ v Banskej Bystrici, Hornej Lehote a Kolároviciach, 1894 – 1898 v Dohňanoch, Lopeji, Pohorelej a Podlaviciach. Množstvo učiteľských miest vystriedal preto, že sa väčšinou nezhodol s vrchnosťou, či už cirkevnou alebo štátnou, pre národné presvedčenie. Napokon odišiel znovu študovať, tentoraz do Prahy na obchodnú akadémiu, kde jeho štúdium finančne podporovala Českoslovanská jednota. Počas štúdií v Prahe sa stal členom spolku Detvan, zblížil sa s hlasistami aj s českými realistami. Po štúdiu nastúpil do Vidieckej ľudovej banky, neskôr do Tatra banky, no súčasne pracoval i v Ľudových novinách. V roku 1907 sa v Nadlaku oženil s Hanou Lilgovou.

Tajovský sa v roku 1912 stal tajomníkom Klubu Slovenskej národnej strany v Martine a počas vojny (roku 1915) redaktorom Národného hlásnika. V tom istom roku bol povolaný k vojsku a odvelený na ruský front, kde však prebehol do ruského zajatia. V Bobrujsku roku 1917 vstúpil do česko-slovenských légií, bojoval s nimi proti nastupujúcej moci sovietov, bol redaktorom česko-slovenských Hlasov Kyjeve, od roku 1919 redigoval časopis Slovenské hlasy, po vojne sa vrátil na Slovensko (1920). Po krátkom pobyte v Martine sa usadil v Bratislave, kde bol prednostom legionárskej kancelárie. Roku 1925 bol penzionovaný. V Bratislave žil a tvoril až do smrti. Spolu s manželkou sa stal podporovateľom chudobných začínajúcich autorov. Pochovaný je v rodnom Tajove.

Veľká časť života prozaika a dramatika Jozefa Gregora Tajovského je spojená s rodným Tajovom, s Banskou Bystricou a s obcami v jej okolí: Pohorelá, Lopej, Horná Lehota, Podlavice. Citovo priľnul najmä k Tajovu, ku ktorému sa vracal po celý život. V Banskej Bystrici navštevoval meštiansku školu. Tu sa začínal národne uvedomovať, v tomto meste videl roku 1891 prvomájovú demonštráciu banskobystrických proletárov. Do tohto mesta sa vrátil ako absolvent učiteľského ústavu v Kláštore pod Znievom, aby tu učil krátky čas, necelý rok (1893 – 1894). Potom putoval ako učiteľ po spomínaných i ďalších obciach až do roku 1898, keď pre nezhody so školskou a cirkevnou maďarizačnou vrchnosťou odišiel zo školských služieb, prešiel na obchodnú akadémiu do Prahy a už sa k pedagogickej práci nevrátil.

K rodnému kraju prejavoval lásku a príchylnosť po celý svoj život. Dokázal to i tým, že sa dal pochovať na tajovskom cintoríne, ako si to želala aj jeho manželka spisovateľka Hana Gregorová. Autorom náhrobného pamätníka Jozefa Gregora Tajovského je Ing. arch. Štefan Belohradský.

Prínos pre literatúru

Naša kultúra má v Jozefovi Gregorovi Tajovskom svojho významného realistického spisovateľa. Od vstupu do literárneho života nachádzal cestu k slovenskému ľudu, k jeho kultúre, s veľkou pozornosťou si všímal jeho život, odkrýval jeho mravné hodnoty, ale i otvorene písal o necnostiach a biedach, ktoré náš ľud, či z viny cudzích, či vlastných panských vrstiev, alebo z viny jednotlivcov, stíhali. A tých bied nebolo málo. Patrilo k nim opilstvo, honba za majetkom, popanšťovanie, pasivita, národná vlažnosť. Napriek tomu dával Tajovský najavo, že chudobní ľudia sú mravnejší ako bohatí, že sú „tajnými boháčmi“, vedia sa rozhodovať pre ľudské dobro. Tajovský vytvoril nezabudnuteľné postavy slovenského ľudového života: starého otca v spomienkovej próze Do konca, úbohého sluhu Maca Mlieča, statočnú Mamku Pôstkovú, obetavú matku v próze Horký chlieb, do krajnej núdze zahnaného dedinského bedára z črty Na chlieb. Súčasne Tajovský pobadal, že existuje spoločenské napätie, že z ľudu vyrastajú postavy odporujúce sociálnej nespravodlivosti. Vedel zachytiť realitu nielen pravdivo a kriticky, ale aj so zmyslom pre humorné situácie. Bol autorom úsmevných postojov, no aj autorom krátkych o vážnych mravno spoločenských konfliktoch, dramatik našich národných dejín, spisovateľ kárajúci, no vždy láskavý i v slovách varovných.

Jozef Gregor Tajovský vrúcne miloval svoj rodný kraj – Slovensko a jeho ľud, mal dobrý vzťah k bratskému českému národu, bol účastníkom boja za vznik spoločného česko-slovenského štátu, ako slovenský vlastenec odmietol nacionalizmus a fašizmus. Svet, ktorý vo svojom diele predstavil, patrí minulosti. No Jozef Gregor Tajovský a jeho dielo patrí prítomnosti, lebo o ňom vyslovilo pravdu, podloženú hlbokým sociálnym cítením a láskou k človeku.

Ako prozaik patrí k vedúcim predstaviteľom druhej vlny slovenského literárneho realizmu, pričom veľký dôraz kladie na sociálne témy; ako dramatik je zakladateľom slovenskej realistickej drámy. Jeho diela sú spojené s aktuálnymi politickými a sociálnymi problémami, pričom okrem kritiky využíval často i humorné ladenie príbehov. Tie zasadzoval najmä do dedinského či malomestského prostredia, kde vynikla jeho schopnosť humorného opisu prostých ľudí a ich každodenných problémov, no tiež vyzdvihuje potrebu ich nápravy. Hojne využíva všetky aspekty ľudového jazyka. V jeho tvorbe dominuje poviedka, dráma, pomenej písal črty, fejtóny a novely. Príležitostne písal i medailóny alebo nekrológy, ale aj politické články.

Jozef Murgaš

 

Jozef Murgaš (17.2.1864 – 11.5.1929). Ako katolícky kňaz mal viacero “civilných” záujmov. Okrem maliarstva, v ktorom sa zdokonaľoval v Budapešti a Mníchove, priťahovala ho bezdrôtová telegrafia. Roku 1896 sa usadil v USA v slovenskej osade Wilkes – Barre v štáte Pensylvánia. Objavom tónovej modulácie patentovanej v r. 1904 ako Tón systém vzbudil veľkú pozornosť. Jeho objav zrýchlil vysielanie, lebo pozostával len z krátkych tónov rozdielnej výšky. Na rozdiel od Morseovej abecedy v tom čase používanej ako čiarky a bodky. vypracoval aj spôsob prenosu hovoreného slova.
Mal 12 patentov z rádiotelegrafie, patent na rybársky navijak, bol spoluvynálezcom ďalších 2 vynálezov (oblúkové lampy). V USA sa angažoval za vznik prvej ČSR podpisom na Pitsubrgskej dohode a organizovaním miliónovej dolárovej zbierky pre nový štát Čechov a Slovákov.
Na jeho pamiatku bola v Tajove v r. 1957 založená pamätná tabuľa a zriadená stála výstava o jeho živote a diele v budove bývalej školy (1982).