Počasie

Tajov
19. januára 2021, 22:00
fujavica
-3°C
tlak vzduchu: 1010 mb
rýchlosť vetra: 0 m/s S
 

HLÁSENIE ROZHLASU

Odchody autobusov

Stavebný úrad / ÚPN Tajov

Zamestnanec stavebného úradu od 1.1.2021:

Ing. Štefan Poništiak
zmluvný referent stavebného úradu
mobil: 0911 597 928

Konzultácie so stavebníkmi: každý štvrtok podľa potreby na obecnom úrade v Tajove

Tlačivá na stiahnutie:

1-Tlačivo-žiadosť o územné rozhodnutie

2-Tlačivo-žiadosť o stavebné povolenie

3-Tlačivo-žiadosť o stavebné povolenie v zlúčenom úz.a st. konaní

4-Tlačivo-žiadosť o povolenie zmeny stavby pred dokončením

5-Tlačivo-žiadosť o povolenie terénnych úprav

6-Tlačivo-žiadosť o povolenie na odstránenie stavby

7-Tlačivo-žiadosť o dodatočné povolenie stavby

8-Tlačivo-žiadosť o predĺženie lehoty na dokončenie stavby

9-Tlačivo-návrh na kolaudáciu

10-Tlačivo-ohlásenie zmeny v užívaní stavby

11-Tlačivo-Ohlásenie jednoduchej stavby

12-Tlačivo-Ohlásenie drobnej stavby

13-Tlačivo-Ohlásenie stavebných úprav

14-Tlačivo-prehlásenie odb. dozora

15-Tlačivo – stavba MZZ Malachov

16-Tlačivo – užívanie MZZ Malachov

17- Žiadost-o-povolenie-vodnej-stavby.

18- Ziadost-o-vyrub-drevín

19- ODS_10_ohlásenie-drobnej-stavby-MKaÚK

20- ODS_1-žiadosť-o-povolenie-pripojenia-ÚKnaMK

správne poplatky

Zoznam podkladov

KK zoznam žiadostí

Územný plán obce Tajov. Pre riešené územie sú záväzné časti riešenia premietnuté do grafickej a textovej časti nasledovne:

a) Grafická časť:
1. Komplexný urbanistický návrh priestorového usporiadania a funkčného využívania s regulatívami (PDF)
,
2. Návrh verejného technického vybavenia – doprava (PDF)
3. Návrh verejného technického vybavenia – zásobovanie vodou, odkanalizovanie územia (PDF)

4. Návrh verejného technického vybavenia – elektrická energia, telekomunikácie (PDF)
.

b) Textová časť:
Záväzná časť Územného plánu obce Tajov (PDF)
.

Doplnok k ÚPN č. 1

1 Sprievodna sprava Tajov doplnok c 1 október 2012

A3 papier 1a SV nalozka doplnok c 1

A3 papier 2 KN nalozka doplnok c 1 do 5000

A3 papier 7 PP nalozka doplnok c 1 do 5000

A3 pauzak 1a SV nalozka doplnok c 1

A3 pauzak 2 KN nalozka doplnok c 1 do 5000

A3 pauzak 7 PP nalozka doplnok c 1 do 5000

A4 papier zabery lesa doplnok c 1

A4 pauzak zabery lesa doplnok c 1

Doplnok č. 2 k ÚPN

Oznámenie o strategickom dokumente

Predklsprava

správsaTajov-doplnok-č.2

UPN1-1

UPN2-2

UPN4-4

Vyhodnotenie