Stavebný úrad / ÚPN Tajov

 

Vážený Tajovčania a stavebníci, týmto Vás informujem o zmene stavebného úradu.  K 31. marec 2018  sme ukončili pracovný pomer medzi stavebným úradom so sídlom v Tajove a Ing. Miroslavou Malejčíkovou. Týmto skončilo aj pôsobenie celého stavebného úradu so sídlom v Tajove. Obce Horná Mičiná, Môlča, Motyčky, Kordíky a Tajov ukončili činnosť a vstupujú do spoločného obecného ( stavebného ) úradu do  Banskej Bystrici.

Od 01.04.2018 sme vstúpili do spoločného obecného ( stavebného ) úradu pod Mestom Banská Bystrica. Od tohto termínu sa obracajte na pracovníčku Mestského úradu, stavebného odboru, Ing. Zitu Györeovú. Kontakt: 048 4330417, e-mail: zita.gyoreova@banskabystrica.sk. Pre informácie ohľadne stavebného zákona, stavieb, prípravy k stavebnému povoleniu, môžete navštíviť zákaznícke centrum na Mestskom úrade v Banskej Bystrici.

Päť dní v týždni sú verejnosti k dispozícii kompetentní pracovníci stavebného odboru v rámci Klientskeho centra a samozrejme vieme poradiť a pomôcť aj na Obecnom úrade v Tajove.

Úradné hodiny Stavebného odboru v Klientskom centre v Banskej Bystrici

Pondelok 7:30 – 15:30 hod.
Utorok 7:30 – 15:30 hod.
Streda 7:30 – 17:00 hod.
Štvrtok 7:30 – 15:30 hod.
Piatok 7:30 – 15:00 hod.

Tlačivá na stiahnuť

1-Tlačivo-žiadosť o územné rozhodnutie

2-Tlačivo-žiadosť o stavebné povolenie

3-Tlačivo-žiadosť o stavebné povolenie v zlúčenom úz.a st. konaní

4-Tlačivo-žiadosť o povolenie zmeny stavby pred dokončením

5-Tlačivo-žiadosť o povolenie terénnych úprav

6-Tlačivo-žiadosť o povolenie na odstránenie stavby

7-Tlačivo-žiadosť o dodatočné povolenie stavby

8-Tlačivo-žiadosť o predĺženie lehoty na dokončenie stavby

9-Tlačivo-návrh na kolaudáciu

10-Tlačivo-ohlásenie zmeny v užívaní stavby

11-Tlačivo-Ohlásenie jednoduchej stavby

12-Tlačivo-Ohlásenie drobnej stavby

13-Tlačivo-Ohlásenie stavebných úprav

14-Tlačivo-prehlásenie odb. dozora

15-Tlačivo – stavba MZZ Malachov

16-Tlačivo – užívanie MZZ Malachov

17- Žiadost-o-povolenie-vodnej-stavby.

18- Ziadost-o-vyrub-drevín

19- ODS_10_ohlásenie-drobnej-stavby-MKaÚK

20- ODS_1-žiadosť-o-povolenie-pripojenia-ÚKnaMK

správne poplatky

Zoznam podkladov

KK zoznam žiadostí

plán obce Tajov. Pre riešené územie sú záväzné časti riešenia premietnuté do grafickej a textovej časti nasledovne:

a) Grafická časť:
1. Komplexný urbanistický návrh priestorového usporiadania a funkčného využívania s regulatívami (PDF)
,
2. Návrh verejného technického vybavenia – doprava (PDF)
3. Návrh verejného technického vybavenia – zásobovanie vodou, odkanalizovanie územia (PDF)

4. Návrh verejného technického vybavenia – elektrická energia, telekomunikácie (PDF)
.

b) Textová časť:
Záväzná časť Územného plánu obce Tajov (PDF)
.