Stavebný úrad / ÚPN Tajov

Stavebný úrad ( osobné konzultačné hodiny na Obecnom úrade v Tajove – každý štvrtok  14:30 – 16:30)
Ing. Miroslava Malejčíková
Mobil: +421 908 753 136
e-mail: malejcikova.m@gmail.com

Tlačivá na stiahnutie:

NÁVRH-NA-VYDANIE-KOLAUDAČNÉHO-ROZHODNUTIA-1

NÁVRH-NA-VYDANIE-ROZHODNUTIA-O-UMIESTNENÍ-STAVBY1-2

OHLÁSENIE-DROBNEJ-STAVBY-2 OHLÁSENIE-JEDNODUCHEJ-STAVBY-2

OHLÁSENIE-STAVEBNÝCH-ÚPRAV-A-UDRŽIAVACÍCH-PRÁC-3

PREHLÁSENIE-STAVEBNÉHO-DOZORA

ziadost-predlzenie-lehoty-vystavby

ŽIADOSŤ-O-DODATOČNÉ-POVOLENIE-STAVBY-3

ŽIADOSŤ-O-POVOLENIE-INFORMAČNÉHO-REKLAMNÉHO-ALEBO-PROPAGAČNÉHO-ZARIADENIA

ŽIADOSŤ-O-POVOLENIE-ODSTRÁNENIA-STAVBY-1

Žiadosť-o-povolenie-prevádzky-malého-zdroja-znečisťovania-ovzdušia

Žiadosť-o-povolenie-stavby-malého-zdroja-znečisťovania-ovzdušia

ŽIADOSŤ-O-POVOLENIE-VODNEJ-STAVBY-STUDNE

ŽIADOSŤ-O-POVOLENIE-ZMENY-STAVBY-PRED-JEJ-DOKONČENÍM-1

ŽIADOSŤ-O-POVOLENIE-ZMENY-V-UŽÍVANÍ-STAVBY-KTORÁ-NIE-JE-SPOJENÁ-SO-ZMENOU-STAVBY

ŽIADOSŤ-O-STAVEBNÉ-POVOLENIE-1

Stavebný úrad sa nachádza v budove Obecného úradu a práce v oblasti stavebného poriadku a pozemných komunikácií vykonáva odborne spôsobilá osoba Ing. Miroslava Malejčíková.

Dosiahnuté vzdelanie:
Technická univerzita Košice, stavebná fakulta, odbor inžinierske konštrukcie.

Dosiahnuté osvedčenia:
Osvedčenie Okresného úradu na vykonávanie tvorby a ochrany životného prostredia, oblasti územného plánovania a stavebnej správy a Osvedčenie Ministerstva vnútra pre výkon funkcie na úseku regionálneho rozvoja.

Úradné hodiny:
Na podanie žiadosti dľa úradných hodín Obecného úradu.

Konzultačné hodiny: každý štvrtok od 14.30 – 16.30 hod resp. aj telefonicky
(V prípade štátneho sviatku najbližší pracovný deň, v prípade práce neschopnosti najbližší pracovný deň po ukončení práce neschopnosti.)

Kontakt: mobil: +421 908 753 136, e-mail: malejcikova.m@gmail.com

Územný plán obce Tajov

Projektová kancelária A.U.R.A., Banská Bystrica vypracovala Územný plán obce Tajov. Pre riešené územie sú záväzné časti riešenia premietnuté do grafickej a textovej časti nasledovne:

a) Grafická časť:
1. Komplexný urbanistický návrh priestorového usporiadania a funkčného využívania s regulatívami (PDF)
,
2. Návrh verejného technického vybavenia – doprava (PDF)
3. Návrh verejného technického vybavenia – zásobovanie vodou, odkanalizovanie územia (PDF)

4. Návrh verejného technického vybavenia – elektrická energia, telekomunikácie (PDF)
.

b) Textová časť:
Záväzná časť Územného plánu obce Tajov (PDF)
.