Obecný úrad

       

 

erb obce                                                                                                                                                                      vlajka obce

22576

 

 

 

 

                         Kontakt:   Obec Tajov
                        Tajov č. 79, 976 34 Tajov 
                         tel: +421 48 4197300
                         mob: +421918 822 787
                         e-mail:  obec.tajov@stonline.sk
                         IČO: 00313882
                         DIČ: 2021103821
číslo účtu:  1224245001/ 5600, Prima banka Slovensko, a . s.
IBAN: SK 40 5600 0000 0012 2424 5001
—————————————————————————————————————–
Údaje obce:  Výmera celého katastra:       9.289 497  m2
         z toho:    – zastavané územie obce:          394 488  m2
                          – mimo zastavané územie:      8.895 009  m2
 
Počet obyvateľov v obci ku dňu 31.12.2017:  657
Počet obyvateľov v obci ku dňu 31.12.2016:  637
Počet obyvateľov v obci ku dňu 31.12.2015:  598

Pondelok:              7,00         –             15,00 hod.

Utorok:                   7,00         –             15,00 hod.             

Streda:                   7,00         –              15,00 hod.

Štvrtok:                  7,00         –              17,30 hod.

Piatok:                   7,00          –              12,30 hod.             

Koeficient pre výpočet podielových daní

Kód obce      Obec/mesto      Okres     Kraj      Nadmorská výška      Koeficient nadmorskej výšky
509060              Tajov           601        6                   464                                       1,04956
 
Výnos dane podľa § 2 zákona č.668/2004 sa rozdelí obciam takto:a) 23% podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka, z toho 44 % prepočítaný koeficientom nadmorskej výšky stredu obce. Naša obec ma koeficient podľa nadmorskej výšky 1,04956.
b) 32% podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka prepočítaného koeficientom v závislosti od zaradenia obce do veľkostnej kategórie.
c) 40 % podľa počtu detí v školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka prepočítaného koeficientom  školského zariadenia.
d) 5 % podľa počtu obyvateľov obce, ktorí dovŕšili vek šesťdesiatdva rokov, s trvalým pobytom na území obce k k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka.