Elektronická tabuľa

VZN o určení výšky mesačného príspevku na dieťa v MŠ 25.11.2020 – návrh

VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku MŠ 25.11.2020 – návrh

VZN o odpadoch 25. 11. 2020 – návrh

Vyhláška o uložení Písomnosti Stanislava Sperka 16. 11. 2020

Vyhláška o uložení Písomnosti Ivan Marušinec, Družstevní 483, Nepomuk ČR – 16. 11.2020

Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov                                              Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov 2

Uznesenie Vlády SR č. 5872020 – Vyhlásenie núdzového stavu

o uložení Písomnosti Martin Pavlík 28. 9. 2020

Žiadosť o výrub drevín – oznámenie 9. 7. 2020

Žiadosť o výrub drevín – oznámenie 7.7. 2020

Majetkové priznanie starostka obce

Žiadosť o výrub drevín – oznámenie 16.3.2020

VZN o prevádkovaní pohrebiska Tajov – 2020 13. 3. 2020

VZN o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb 13. 3. 2020

VZN o podrobnosti o organizácií miestneho referenda 13. 3. 2020

Žiadosť o výrub drevín oznámenie – 13. 3. 2020-1

Žiadosť o výrub drevín – oznámenie 13. 3. 2020 -2

Výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra obce Tajov

Návrh VZN o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb

Návrh VZN o podrobnosti o organizácií miestneho referenda – 27. 2.2020

Návrh – VZN o prevádkovaní pohrebiska Tajov – 27. 2. 2020

vyhláška o uloženízásielky – Milena Chrappová 27.2.2020

Žiadosť o výrub drevín – oznámenie 20.02.2020

Oznámenie z vyhodnotenia ponúk

Verejná vyhláška – Oznámenie o začatí ÚR – Karol Otiepka 13. 2.2020

OcÚ-1732-257-19 oznámenie stavebného konania – Leška Peter

Zámer predaja pozemku 16.12.2019

Dodatok č 1 k VZN č. 2-2019 o určení príspevkov na činnosť školy a školského zariadenia

Rozpočet na rok 2020, 2021, 2022 – schválený

VZN č. 3-2019 o miestnych daniach a poplatkoch 13. 12.2019

na zasadnutie OZ v Tajove 12.12.2019

Plán činnosti HK na I. polrok 2020 – zverejnené 26.11.2019

Čerpanie finančného rozpočtu 2019 a návrh finančného rozpočtu na roky 2020-2022 – zverejnené 25.11.2019Návrh – VZN o prevádkovaní pohrebiska Tajov – 27. 2. 2020

Rozpočtové opatrenie č.2 k úprave rozpočtu za rok 2019 – zverejnené 25.11.2019

Dodatok č.1 k VZN 2-2019 o určení výšky príspevkov na činnosť školy a škol. zariadenia 15.11.2019

VZN o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia – 26. 6. 2019

VZN o prevádzkovom poriadku pohrebiska Tajov II – 2019 26-6-20

VZN o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia – 2019