Elektronická tabuľa

Finančný rozpočet na rok 2018   – vyvesené 11.12.2017

VZN č.2-2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a drobné stavebné odpady

VZN č.3-2017 o zavedení a poskytovaí elektronických služieb

VZN č. 4-2017 o nakladaní s komunálnymi odpadmi

Verejná vyhláška – výrub drevín

Verejná vyhláška – Jaďuďová 4.12.2017

VZN o nakladaní s odpadmi 112017 Tajov    – návrh

Návrh VZN č. 3-2017 o zavedení a posktovaní elektronických služieb

Návrh VZN č. 2-2017 o dani z nehnuteľnosti a miestnom poplatku za KO

oznámenie o uložení miesta písomnosti – Radúz Korbeľ

Návrh rozpočtu na rok 2018

Verejná vyhláška – Dobrík Juraj

Verejná vyhláška – Tajov prívod vody z DVZ Tajov

Plán HK na II. polrok 2017

Vyjadrenie k pozemkom Beňová, Hrádok