Elektronická tabuľa

Uverejnenie projektu pozemkových úprav Biela Hlina – verejná vyhláška

Verejná vyhláška – Tajov prívod vody z DVZ Tajov

Uloženie zásielky – Juraj Dobrík

Návrh záverečného účtu obce Tajov za rok 2016

Verejná vyhláška – Tajov prívod vody

Verejná vyhláška – SP, Mgr. Zdenka Grešková

Verejná vyhláška Tajov – ochrana pred povodňami

Oznámenie o zrušení TP – Fizolínovci

verejna-vyhlaska-greskova-zdenka

verejna-vyhlaska-dobrota-andrej

tajov-ochrana-pred-povodnami

verejna-vyhlaska-rozhodnutie

oznamenie-o-zruseni-tp

verejna-vyhlaska-obec-kordiky

dodatk-c-1-k-vzn-22016-o-nakladani-s-ko-a-drobnymi-stavenymi-odpadmi-na-uzemi-obce-tajov

Verejná vyhláška – Zdenka Grešková

Verejná vyhláška – Tajov, chodník I. etapa

Verejná vyhláška – Tajov, chodník II.etapa