Výrub drevín – oznámenie, 6. 8. 2018

Na základe žiadosti fyzickej osoby, doručenej dňa 1. 8. 2018 a v zmysle §47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, bolo začaté konanie vo veci vydania súhlasu na výrub drevín 3 ks  dub s obvodom kmeňa  120, 120, 160  cm, smrek obyčajný s obvodom kmeňa 120 cm, čerešňa vtáčia s obvodom kmeňa 150 cm . Dreviny rastú  na  parcele KN-E  č. 1254  v  k.ú. Tajov, výrub sa má vykonať z bezpečnostného dôvodu.

Do podkladov pre vydanie rozhodnutia je možné nahliadnuť na  Obecnom úrade v  Tajove , Tajov č. 79, 976 34 Tajov.

V súlade s §82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov sa zverejňuje táto informácia o začatí správneho konania na internetovej stránke (www.obectajov.sk). Zároveň určuje lehotu 5 pracovných dní od zverejnenia informácie na doručenie potvrdenia záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní, a to písomne na adresu: Obecný úrad v Tajove, Tajov č. 79, 97634 Tajov.