Pozvánka na Valné zhromaždenie PS Jabrické a Tajovské

POZEMKOVÉ SPOLOČENSTVO TAJOVSKÉ so sídlom Tajov 12, 976 34 Tajov

Vás pozýva podľa § 14 zákona 97/2013 a 34/2014 Z.z.

na  valné zhromaždenie všetkých členov Pozemkového spoločenstva Tajovského.

Valné zhromaždenie sa uskutoční

dňa 21.11.2017 ( utorok) o 18.00 hodine

v zasadačke Obecného  úradu v Tajove č.79.

Program:

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu
 3. Voľba členov návrhovej komisie, overovateľov  zápisnice a zapisovateľku
 4. Schválenie účtovnej závierky.
 5. Zrušenie samostatného subjektu PS Tajovské a pridruženie k PS Jabrické
 6. Záver

 

V prípade neúčasti člena sa môže zúčastniť jeho zástupca na základe splnomocnenia, ktoré predloží pred začatím zhromaždenia.

Pozemkové spoločenstvo Tajovské sa  skladá z týchto LV nachádzajúcich sa v k.ú. Tajov:

1461,1462,1463,1464,1466,1473,1033,1519.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

POZEMKOVÉ SPOLOČENSTVO JABRICKÉ so sídlom Tajov 12, 976 34 Tajov

Vás pozýva podľa § 14 zákona 97/2013 a 34/2014 Z.z.

na výročné zasadnutie zhromaždenia všetkých členov Pozemkového spoločenstva Jabrického.

výročné zasadnutie sa uskutoční

dňa 21.11.2017 (utorok) o 18.30 hodine

v zasadačke Obecného  úradu v Tajove č.79.

Program:

 1. Otvorenie

2.Schválenie programu

 1. Voľba členov návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľku
 2. Hodnotiaca správa
 3. Schválenie účtovnej závierky

6.Plán hospodárskej činnosti na rok 2017

 1. Návrh , schválenie a pristúpenie Pozemkového spoločenstva Tajovského a jeho zlúčenie k PS Jabrické
 2. Návrh do štruktúr spoločenstva Jabrického, voľba predsedu, zástupcu predsedu, členov správnej rady a predsedu a členov dozornej rady
 3. Plán hospodárskej činnosti na rok 2018 v zlúčenom pozemkovom spoločenstve Jabrickom.

12.Záver

V prípade neúčasti člena sa môže zúčastniť jeho zástupca na základe splnomocnenia, ktoré predloží pred začatím zhromaždenia.

Pozemkové spoločenstvo Jabrické sa  skladá z týchto LV nachádzajúcich sa v k.ú. Radvaň: 3977,3978,3979,3982,3983,3985,6638.