Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra Obce Tajov

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Tajov  na obdobie 2017 – 2022

Obecné zastupiteľstvo v Tajove  v zmysle § 18a, ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa uznesenia č. 22/2017 zo dňa 29. 6. 2017

vyhlasuje
deň konania voľby hlavného kontrolóra Obce Tajov na 24. 8. 2017, na zasadnutí Obecného zastupiteľstva na obecnom úrade v Tajove.

Úväzok 0,1 (t.j. 3,75  hodín mesačne)

Požiadavky na uchádzača:

  • kvalifikačné predpoklady
  • ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie ekonomického smeru, znalosť základných noriem samosprávy,
  • prax 5 rokov v kontrole, alebo samospráve,
  1. náležitosti prihlášky
  • osobné údaje kandidáta,
  • profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe,
  • úradne overený doklad o dosiahnutom najvyššom vzdelaní,
  • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace.

Písomné prihlášky je potrebné odovzdať v termíne do 10. 8. 2017  na Obecný úrad Tajov, Tajov č. 79, 976  34 Tajov, do 14.00 hod. v obálke s označením :

“VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA” – NEOTVÁRAŤ