Ponuka práce: účtovník/účtovníčka

Obec Tajov prijme do pracovného pomeru  zamestnanca obce na pozíciu

účtovník / účtovníčka

 Výkon práce: Obecný úrad Tajov 

Charakteristika pracovného miesta:

 • samostatné a komplexné vedenie podvojného účtovníctva obecného úradu
 • spracovanie uzávierky, finančných výkazov a daňových priznaní
 • zabezpečovanie dodržiavania účtovných termínov
 • pravidelný reporting v oblasti účtovníctva
 • komplexné vedenie miezd a personalistiky

Rozsah pracovného úväzku:  plný úväzok

 Kvalifikačné predpoklady:

 • Úplné stredné odborné vzdelanie – ekonomického smeru, účtovníctvo alebo vysokoškolské vzdelanie ekonomického zamerania

 Kritériá a požiadavky:

 • ovládanie podvojného účtovníctva /vítané so zameraním na verejnú správu/
 • znalosť účtovných a daňových zákonov
 • zákon o majetku obcí a obecnom zriadení
 • zákon o finančnej kontrole
 • zákon o účtovníctve
 • zákon o rozpočtových pravidlách vo verejnej správe a územnej samospráve
 • ovládanie PC – programy: Word, Excel, Internet

 Prax:      prax v oblasti účtovníctva, prax v oblasti rozpočtovníctva a plánovania je vítaná.

 Osobnostné predpoklady:

 • bezúhonnosť, dôveryhodnosť, zodpovednosť, samostatnosť a rozhodnosť, zmysel pre presnosť, poriadok a dôslednosť, pozitívny prístup k riešeniu problémov, ochota pracovať so zvýšeným nasadením

 Zoznam požadovaných dokladov:

 1. žiadosť o prijatie do zamestnania
 2. štruktúrovaný životopis
 3. úradne overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 4. kópia dokladov o absolvovaní vzdelávacích programov a kurzov
 5. výpis z registra trestov – originál nie starší ako 3 mesiace
 6. písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Uchádzači o pracovné miesto doručia svoje žiadosti poštou alebo osobne na Obecný úrad, 976 34 Tajov,  Tajov 79, najneskôr do 20. 7. 2017.

 Dátum možného nástupu: 1. 9. 2017